Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„Legionowo” Sp. z o.o.

05-120 Legionowo

ul. Sowińskiego 37
tel. 22 774 20 87

fax 22 774 49 73
e-mail:
pec@pec.com.pl 

www.pec.com.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legionowo. Historia firmy sięga roku 1978, kiedy to zarządzeniem Dyrektora Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie dnia 1 stycznia 1978 roku powołano Zakład Energetyki Cieplnej w Legionowie. 1 lipca 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej w Legionowie utworzono Komunalny Zakład Energetyki Cieplnej w Legionowie, który 28 października 1992 roku przekształcono w spółkę osobową gminy Legionowo z ograniczoną odpowiedzialnością. 


Przed 1978 rokiem miasto Legionowo ogrzewano z kotłowni lokalnych umiejscowionych na terenie powstających osiedli mieszkaniowych. W latach 70. XX wieku wybudowano Ciepłownię Centralną w Łajskach oraz magistrale sieci cieplnej wraz z sieciami zasilającymi osiedla „Piaski I” i „Jagiellońska”. W roku 1978 rozpoczęto eksploatację Ciepłowni Centralnej
w Łajskach przy ul. Olszankowej 36. Na początku lat 80. XX wieku, w wyniku rozbudowy miasta Legionowa, wybudowano sieć cieplną zasilającą nowe osiedla „Sobieskiego”, „Piaski II” i „Łajski”, a w 2001 roku wybudowano sieć cieplną do osiedla „Bukowiec”. 


Od 1995 roku PEC „Legionowo” Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji przedsięwzięć podwyższających sprawność i optymalizację procesu wytwarzania ciepła. W latach 1995-2000 przeprowadzono szereg modernizacji: zastosowano technologię ścian szczelnych na kolejnych kotłach, automatyzację procesu technologicznego wytwarzania ciepła, nowe rozwiązania rusztów wraz z instalacją podmuchu, wymianę wentylatorów podmuchu i ciągu oraz modernizację układów przegrzewaczy. 


Od 1998 roku PEC „Legionowo” Sp. z o.o. prowadzi następujące działania mające na celu poprawienie stanu technicznego magistrali przesyłowej, sieci i węzłów cieplnych:
• doszczelnia istniejącą sieć cieplną,
• wykonuje remonty sieci cieplnej i nowe przyłącza w technologii rur preizolowanych,
• wyposaża węzły cieplne w nowoczesną automatykę.

 

 

Obecnie Ciepłownia PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wyposażona jest w cztery kotły wodne rusztowe WR-25 produkcji RAFAKO i SEFAKO o łącznej mocy nominalnej 124 MW (moc nominalna w paliwie 153 MW). Miejska sieć cieplna ma układ pierścieniowo-promieniowy i wykonana jest z rur o średnicach DN od 25 mm do 600 mm. Sieć ta zasila praktycznie cały obszar miasta Legionowo, a jej długość wynosi ponad 51,3 km. Dostarcza ona ciepło do 421 odbiorców (budynków) o łącznej kubaturze ponad 4.172 tys. m3

 

Aktualnie PEC „Legionowo” Sp. z o.o. prowadzi wiele przedsięwzięć modernizacyjnych, które obniżają koszty produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz poprawiają stan środowiska naturalnego. Spółka zapewnia także dostęp do swoich usług na nowych terenach. Priorytetowe traktowanie remontów urządzeń Ciepłowni ma na celu podniesienie niezawodności i jakości świadczonych usług oraz obniżenie kosztów wytwarzania ciepła.


Zasadniczym kierunkiem działań PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska jest dążenie do systematycznego obniżenia emitowanych do powietrza zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw. Wynika to przede wszystkim z troski o stan środowiska naturalnego, a także z konieczności dostosowania się do obowiązujących przepisów i norm związanych z ustawą o ochronie środowiska.


W latach 2009-2010 PEC „Legionowo” Sp. z o.o. wykonało inwestycję pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez przebudowę jednostek kotłowych w PEC Legionowo” o wartości 808 500 zł. Powyższy projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania wyniosła prawie 240 000 zł. Projekt obejmował swoim zakresem zmianę obiegu strumienia powietrza wewnątrz trzech kotłów WR-25 poprzez zastosowanie systemu recyrkulacji powietrza podmuchowego, powodującego znaczne ograniczenie, bo aż o 30%, emisji pyłu i dopalenie CO o około 20%. Dodatkowo występuje mniejsze zużycia paliwa i podwyższenie sprawności kotła, co również wpływa na obniżenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski