Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

38-400 Krosno 

ul. Fredry 12
tel. 13 474 83 20

fax 13 474 83 43
e-mail:
poczta@mpgk.krosno.pl
www.ekrosno.pl

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. MPGK Krosno  Sp. z o.o. zostało powołane 30 czerwca 1997 roku aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego – działającego od 1936 roku – w Spółkę. Jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową przez następujące organy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Oddział Energetyki Cieplnej oraz Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. Oddział Energetyki Cieplnej (OEC) to największy dostawca ciepła w Krośnie. Ciepłownia Łężańska dostarcza ciepło do większości budynków wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej. Do 2013 roku Ciepłownia Łężańska wyposażona była w pięć kotłów wodnych opalanych miałem węglowym, o łącznej mocy zainstalowanej 46,43 MWt. OEC jest zarówno producentem, jak i dystrybutorem ciepła. Całkowita długość sieci ciepłowniczej to 25,3 km (październik 2013 roku), z czego 47% stanowią sieci preizolowane

 

 

Spółka systematycznie inwestuje zarówno w źródło ciepła, jak i w sieci ciepłownicze, aktywnie i skutecznie pozyskując środki na te cele, zarówno z UE, jak i NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W 2013 roku oddano do eksploatacji nową instalację – blok kogeneracyjny na biomasę. Projekt pn. „Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie” zrealizowano przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 40 096 696,10 zł, w tym dotacja 11 512 500,00 zł. Nowa instalacja zmieniła status działalności zakładu z Ciepłowni na Elektrociepłownię. Generalnym wykonawcą projektu była firma Instal-Białystok S.A. W ramach przedsięwzięcia wybudowano budynek elektrociepłowni, zainstalowano urządzenia do spalania biomasy drzewnej oraz do wytwarzania energii elektrycznej. Blok kogeneracyjny posiada moc cieplną 5,35 MWt oraz 1,3 MWe mocy elektrycznej. „Zielona energia” elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne, a nadwyżka odprowadzana do sieci PGE Dystrybucja S.A. Energia cieplna w całości dostarczana jest na potrzeby odbiorców ciepła. Wykorzystanie w elektrociepłowni biomasy drzewnej przyczyniło się do zmniejszenia zużycia miału węglowego z ok. 15 tys. Mg do ok. 7,5 tys. Mg rocznie. Unikatowy na skalę kraju jest zastosowany w instalacji układ kondensacji spalin, dzięki któremu, obniżając temperaturę spalin do ok. 40°C, można odzyskać 1,2 MWt energii cieplnej. Cechą charakterystyczną instalacji ORC jest jej wysoka „elastyczność” – może skutecznie pracować nawet przy 10% obciążeniu, co przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło w okresie letnim staje się cechą bardzo korzystną. Blok kogeneracyjny pracuje w systemie ciągłym (przez cały rok), natomiast kotły węglowe są uruchamiane w sezonie grzewczym, wspierając instalację w okresach większego zapotrzebowania na ciepło. Efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji CO2, związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu o 26 097 Mg CO2/rok. Realizacja projektu jest zgodna z kierunkami nakreślonymi przez Unię Europejską, a w szczególności z Dyrektywami UE w sprawach: promowania energii ze źródeł odnawialnych, wspierania kogeneracji oraz efektywności energetycznej.

 

 

MPGK Krosno Sp. z o.o. za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymało wiele nagród tj.: Złota Statuetka Przedsiębiorstwa Fair Play (2009 rok); Ekostrateg – dla firm, które trzy razy otrzymały tytuł „Firma Bliska Środowisku” (2006, 2007, 2008 i 2009 rok) oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas audytu; Podkarpacka Nagroda Gospodarcza (2011 rok) w kategorii – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, (2012 rok) w kategorii – Innowacje. 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski