tel./fax 86 272 23 88
e-mail:
pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl
www.pecgrajewo.com.pl

 

 

1978 roku oddana została do użytku Ciepłownia Miejska w Grajewie, działająca w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego z dnia 30 września 1991 roku wyodrębniono z niego Zakład Energetyki Cieplnej w Grajewie jako jednostkę budżetową. Na mocy Uchwały Nr 107/XX/96 Rady Miejskiej w Grajewie z 12 lipca 1996 roku zostało utworzone Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Założycielem i właścicielem posiadającym 100% udziałów w Spółce jest Miasto Grajewo reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Grajewo. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła na terenie miasta Grajewa. 


W 2013 roku Ciepłownia Miejska została zmodernizowana przez Miasto Grajewo przy współudziale PEC Sp. z o.o. w Grajewie w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Dzięki realizacji tego zadania włączono w układ wodny ciepłowni moduł kogeneracyjny, składający się z kotła parowego o mocy 5,5 MWt opalanego biomasą oraz silnika parowego napędzającego generator wytwarzający energię elektryczną o mocy 0,628 MWe. Realizacja tej inwestycji pozwoliła na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. PEC posiada jedno źródło ciepła, w którym eksploatowane są – oprócz ww. układu kogeneracyjnego – dwa kotły WR10 i dwa kotły WR5. Całkowita moc cieplna zainstalowana w źródle wynosi 39,7865 MWt

 

 

Dzięki otrzymanym dofinansowaniom z NFOŚiGW w ramach POIiŚ dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej
sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci
i węzłów cieplnych”, Spółka wymienia istniejącą sieć cieplną kanałową na preizolowaną (około 12,4 km) oraz zamienia istniejące węzły indywidualne i grupowe na nowe węzły cieplne kompaktowe (okres realizacji inwestycji 2012-2014). Wszystkie węzły cieplne wymieniane obecnie, jak i w latach ubiegłych, są węzłami płytowymi wyposażonymi w regulację pogodową, pracują w pełnej automatyce, a także mają zamontowany monitoring pozwalający na efektywne sterowanie pracą ciepłowni.


Zadania i kierunki rozwoju PEC Sp. z o.o. w Grajewie:
• zabezpieczenie potrzeb ciepłowniczych miasta przy uwzględnieniu jego przyszłościowego rozwoju przestrzennego;
• zabezpieczenie kondycji gospodarczej firmy w zmieniających się realiach rynkowych ciepłownictwa;
• podwyższenie jakości świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami odbiorców;
• pozyskiwanie nowych i utrzymanie istniejących odbiorców ciepła;
• zmniejszenie strat ciepła poprzez remonty lub wymianę zużytych i wyeksploatowanych urządzeń, a także poprzez wymianę rurociągów;
• dalsza automatyzacja procesów produkcji i przesyłu ciepła;
• zmniejszenie kosztów produkcji ciepła;
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Spółce.

 

 

Naszym dążeniem jest, aby PEC Sp. z o.o. w Grajewie było postrzegane przez Odbiorców jako producent i dostawca ciepła gwarantujący swe usługi w atrakcyjnej cenie, świadczone na wysokim poziomie, dbający jednocześnie o środowisko naturalne i otoczenie, w którym przyszło nam wszystkim żyć.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski