Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.
46-021 Brzezie k. Opola
tel.  77 423 63 91, fax  77 423 63 92
e-mail:
diagnostyka@energotest-diagnostyka.pl
www.energotest-diagnostyka.pl

 

 


Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku z inspiracji profesora Jerzego Hickiewicza została wybudowana w Elektrowni Opole nowoczesna stacja prób i pomiarów maszyn elektrycznych. Była ona intensywnie wykorzystywana w czasie budowy Elektrowni Opole i w początkowym czasie eksploatacji. W czasie następnego okresu funkcjonowania stacji obciążenia zadaniami zmniejszyły się.

Na przełomie wieków zmieniające się trendy zarządzania energetyką zainspirowały grupę specjalistów stacji pod kierownictwem dr inż. Zbigniewa Ławrowskiego, obecnego prezesa zarządu, do wystąpienia z listem intencyjnym w celu założenia samodzielnego podmiotu gospodarczego na bazie stacji prób pod nazwą Energotest-Diagnostyka. Wśród grupy założycielskiej był prof. Jerzy Hickiewicz, obecnie przewodniczący rady nadzorczej firmy.
Energotest-Diagnostyka to w dobrym pojęciu firma inżynierska, 75% składu osobowego to inżynierowie i osoby z wyższym wykształceniem. Firma powstała na bazie stacji prób Elektrowni Opole znacznie poszerzając swoje możliwości techniczne, a co za tym idzie asortyment usług.


Przedmiot przedsiębiorstwa spółki
W oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu elektryki, wibroakustyki, termografii i mechaniki Spółka systemowo diagnozuje urządzenia i obiekty energetyczne i elektroenergetyczne. Spółka wspomaga swoich klientów w zakresie projektowania, wdrażania i bieżącego utrzymywnia baz danych o posiadanym parku maszynowym w celu śledzenia trendów jego zużycia dla optymalizowania kosztów gospodarki remontowej maszyn i innych kosztów eksploatacji.


Do realizacji tak przedstawionej misji Spółka jest wszechstronnie przygotowana, bowiem:
•    dysponuje kadrą doświadczonych specjalistów – otwartych na problemy i skutecznych w ich rozwiązywaniu, współpracujących z:
    –    rynkiem wytwórców, a także użytkowników energii elektrycznej i cieplnej poprzez bezpośrednie działania serwisowe,
    –    naukowcami uczelni technicznych, w zakresie ogólnym – poprzez udział w grantach, seminariach i konferencjach wyznaczających nowe trendy i rozwiązania techniczno-ekonomiczne, oraz w zakresie szczegółowym – dla rozwiązania konkretnego, trudnego problemu, zleconego przez klienta,
•    dysponuje nowoczesnym i komplementarnym zapleczem aparaturowym i technologicznym, w tym –  unikalnie zaprojektowaną, zbudowaną i wyposażoną, o wielkich możliwościach – stacją prób i pomiarów,
•    jest skutecznie i nowocześnie zarządzana, m.in. pod kątem wymagań ISO 9001 i ISO 17025; posiadamy certyfikat w zakresie badań, pomiarów i diagnostyki maszyn elektrycznych, urządzeń, instalacji elektroenergetycznych i energetycznych oraz nadzoru i doradztwa inwestycyjnego w zakresie: doboru, montażu oraz rozruchu maszyn elektrycznych, urządzeń, instalacji elektroenergetycznych i energetycznych.
W zakresie zarządzania nie do przecenienia jest wieloletnia, wszechstronna i stabilna współpraca z Elektrownią Opole; to dla Spółki główny partner handlowy, a równocześnie olbrzymie źródło gromadzenia doświadczeń poprzez prace na największych i najbardziej złożonych obiektach energetycznych. Stąd opinia, że Spółce można bez obaw o zniszczenia lub uszkodzenia powierzyć majątek znacznej wartości w celu kompleksowego zdiagnozowania, a w dalszym efekcie – zoptymalizowania kosztów remontów i innych kosztów eksploatacji.


Partnerzy Energotestu-Diagnostyki: ALSTOM Power Sp. z o.o.; Cementownia ODRA SA; DFME Wrocław; EC Cieszyn; EC GORZÓW; EC Kraków; EC Zielona Góra SA; Emit SA; Energotest Gliwice; FEM-1 Sp. z o.o.; Knauf Fabryka w Brzeziu; LHOIST Opolwap; MICHELIN Polska SA – Olsztyn; PCC ROKITA SA; PGE Elektrowna Opole SA; PGE Elektrowna Bełchatów SA; PGE Elektrowna Turów SA; PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.; Remak-Rozruch SA; Südzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Strzelin”; Toyota Motor Manufacturing Poland; ZWSE Rzeszów.

 

 

Jerzy Hickiewicz urodził się w 1932 roku w Stanisławowie. Jego ojciec Adam Hickiewicz lekarz, legionista został zamordowany przez gestapo w 1941 roku. W grudniu 1945 roku został przesiedlony i zamieszkał w Gliwicach. Tam uczył się, następnie studiował w Politechnice Śląskiej. W 1953 roku uzyskał dyplom inżyniera elektryka specjalności maszyny elektryczne.
W 1955 roku rozpoczął pracę w Katedrze Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej u profesora Władysława Kołka. Od początku swojej pracy brał udział w pracach badawczych dla przemysłu wykonywanych pod kierunkiem prof. Władysława Paszka. Od czasu swoich studiów pozostawał w kontakcie naukowym z profesorem Arkadiuszem Puchałą aż do jego przedwczesnej śmierci w 1974 roku. Zachęcony przez prof. Antoniego Plamitzera w 1972 roku podjął pracę w WSI w Opolu (przemianowanej w 1996 roku w Politechnikę Opolską) uzyskując w drodze konkursu stanowisko docenta etatowego. Pracę rozpoczął od zorganizowania zespołu badawczego i laboratorium badawczego. Tematyka badań dotyczyła: dynamiki rozruchu jednofazowych silników z rozłącznikami fazy rozruchowej, dynamiki dużych silników indukcyjnych, w szczególności silników napędów potrzeb własnych elektrowni, ograniczania drgań i hałasów maszyn indukcyjnych, metod diagnozowania silników indukcyjnych. Wyniki tych zespołowych prac były wdrażane w przemyśle i energetyce, publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. w Archiv für Elektrotechnik), przedstawiane na konferencjach krajowych i międzynarodowych (np. na International Conference of Electrical Machines, Short-Circuit Currents, Noise Control). Ponadto dwie prace uzyskały nagrodę zespołową I stopnia w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, uzyskano też kilkanaście patentów. Efektem tych prac były również prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne, między innymi prace doktorskie Stefana Michalskiego (1985), Zbigniewa Ławrowskiego (2000) i Józefa Mocha (2008), których Jerzy Hickiewicz był promotorem oraz Jego monografia habilitacyjna (1994), w wyniku której uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i stanowisko profesora Politechniki Opolskiej. Profesor Jerzy Hickiewicz jest współautorem podręcznika akademickiego „Zadania z maszyn elektrycznych” wyróżnionego nagrodą zespołową Ministra III stopnia oraz poradnika dla techników i książki dla techników. Jest też współautorem rozdziału „Maszyny elektryczne” w książce „Diagnostyka Maszyn” pod red. Cz. Cempla. Jest autorem ponad 150 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

 

 

Od lat jest aktywnym działaczem organizacji: SEP – członek od 1974, wiceprzewodniczący CKSE 1987-2002, członek Prez. ZO Opolskiego SEP 1987-2002 Członek Honorowy SEP od 2006; PTETiS – członek od 1979, członek Zarządu Oddziału Gliwickiego 1986-1990, członek ZG od 2000 Członek Honorowy PTETiS od 2005; Sekcja Mechanizacji i Elektryfikacji Górnictwa Oddz. Katowickiego PAN – członek od 1990; Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN – członek od 2004; Członek Honorowy Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej od 2004. Jest rzeczoznawcą i weryfikatorem SEP w zakresie maszyn i napędów elektrycznych. Wykonał szereg ekspertyz z zakresu eksploatacji silników indukcyjnych. Jako członek CKSzWiŚ SEP był organizatorem kursu z gospodarki rynkowej dla studentów i absolwentów wydziałów elektrycznych. Kurs zorganizowany był w roku akademickim 1992/93 przy współpracy z British Executive Service Overseas i London Polish Business Club w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, jak również w Politechnice Śląskiej i Politechnice Rzeszowskiej. Jest też współorganizatorem oraz Przewodniczącym Komitetu Programowego ogólnopolskiego seminarium „Problemy Eksploatacyjne Elektroenergetyki, Elektromechaniki i Energoelektroniki – SPE” organizowanego w 2010 roku już po raz dziewiąty. W latach 1975-79 był Dyrektorem Instytutu Elektrotechniki WSI w Opolu, a w latach 1984-1990 był zastępcą Dyrektora ds. nauki.


Współpraca profesora Hickiewicza z przemysłem, a w dużej mierze z energetyką zaowocowała wybudowaniem w Elektrowni Opole unikalnej stacji prób silników indukcyjnych dużych mocy zainstalowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Po zakończonym etapie budowy czterech bloków intensywność prac na stacji zmniejszyła się, powstał pomysł wyjścia z usługami na rynek zewnętrzny, profesor Jerzy Hickiewicz był jednym z członków grupy inicjatywnej i świetnym mentorem powstania firmy Energotest-Diagnostyka. Do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w rozwoju firmy będąc przewodniczącym jej rady nadzorczej, jest także bardzo skutecznym orędownikiem i łącznikiem współpracy między firmą a środowiskiem naukowym.

 

Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1976; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1977; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1982; Medal im. Prof. J. Groszkowskiego – 1998; Złotą Odznaka PTETiS – 2002; Medal im. prof. S. Fryzego – 2002; Medal im. J. Obrąpalskiego – 2004. W ostatnim okresie poświęcił dużo swojego czasu pracom mającym na celu przypomnienie sylwetek wybitnych Polaków związanych z rozwojem elektryki. Efektem tych wysiłków jest wydana w 2009 roku pod jego redakcją praca „Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki” – zawierająca 88 sylwetek uczonych zaprezentowanych przez kilkudziesięciu autorów. Książka uzyskała wyróżnienie w konkursie „ACADEMIA 2009”.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski