Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
17-100 Bielsk Podlaski

ul. 3 Maja 22
tel. 85 730 24 92

fax 85 730 39 99
e-mail:
sekretariat@mpecsa.pl
www.mpecsa.pl

 

 

Początki zorganizowanego ciepłownictwa w mieście Bielsk Podlaski sięgają 1975 roku. Wówczas to na mocy zarządzenia
Nr 9/75 Wojewody Białostockiego, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku utworzyło Zakład Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim. W tej formie organizacyjno-prawnej ciepłownictwo bielskie funkcjonowało do 1991 roku, kiedy to Wojewoda Białostocki wydzielił z majątku ówczesnego WPEC mienie Zakładu Energetyki Cieplnej i przekazał na rzecz samorządu Bielska Podlaskiego. Sprawy produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła powierzone zostały na dwa lata Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 1 kwietnia 1993 roku powołany został nowy podmiot gospodarczy – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. 

 

Przedsiębiorstwu poza sprawami produkcji i przesyłu ciepła powierzono dokończenie, rozpoczętej w połowie lat 80. XX wieku, budowy kotłowni centralnej. To zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 1999 roku. Nowo powstałe źródło ciepła, wyposażone w dwa kotły WRp-12 i jeden WR-4,8B, o łącznej mocy 30 MWt, zastąpiło pracę 31 kotłowni. Na zmodernizowany system ciepłowniczy miasta, poza kotłownią centralną, składają się: kotłownia olejowa o mocy 0,16 MWt, ok. 15 km sieci ciepłowniczej (w tym ok. 11 km wykonanej z rur preizolowanych), 70 własnych grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych. Wykonany zakres inwestycji i modernizacji systemu ciepłowniczego miasta wymagał nakładów finansowych w kwocie ok. 32 mln zł. Wydatki te w ponad 78% pokryto ze środków Spółki. Modernizacje pozwoliły ograniczyć emisję gazów i pyłów oraz zużycie energii elektrycznej
o ponad 50%. 

 

 

Obecnie roczna produkcja energii cieplnej wynosi ok. 175 tys. GJ (w tym sprzedaż – 150 tys. GJ). Ogrzewamy obiekty o łącznej powierzchni ponad 321 tys. m2 (wzrost od 1993 roku o 32%). Wartości bilansowe aktywów i pasywów wynoszą 20,2 mln zł. Zatrudniamy 52 pracowników (przed modernizacją systemu ciepłowniczego zatrudnienie w okresie grzewczym wynosiło 175 osób).

 

Przez 18 lat nadzór nad Spółką sprawował Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski – Eugeniusz Berezowiec. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Daniel Simoniuk – Przewodniczący, Jolanta Musiuk – Zastępca, Katarzyna Hanna Tomaszuk – Członek. Stanowiska zarządzające i kierownicze pełnią: Mikołaj Samocik – Prezes Zarządu, Anatoliusz Siemieniuk – Wiceprezes Zarządu, Leonarda Marciniak – Główna Księgowa, Jerzy Krassowski – Główny Specjalista ds. Energetyki, Eugeniusz Śliwka – Kierownik Działu Technicznego, Irena Minkiewicz - Kierownik Działu Inwestycji i Ochrony Środowiska, Anna Dorota Łapińska – Kierownik Działu Księgowości, Anatoli Dmitruk – Mistrz, Viktar Karas – Mistrz.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski