TAURON Ciepło S.A.

40-126 Katowice

ul. Grażyńskiego 49 
www.tauron-cieplo.pl 

 

 

TAURON Ciepło S.A. jest spółką ciepłowniczą wchodzącą w skład Grupy TAURON - czołowego podmiotu polskiej branży energetycznej. Spółka działa na obszarze siedemnastu miast Śląska, Zagłębia i Małopolski, tj.: Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Tychów, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Będzina, Sławkowa, Bukowna, Łaz, Olkusza, Klucz, Zawiercia oraz Kamiennej Góry w województwie dolnośląskim. Ponadto poprzez powiązania kapitałowe z innymi podmiotami branży ciepłowniczej jest obecna także na obszarach Bielska Białej, Rudy Śląskiej, Cieszyna i Jaworzna. TAURON Ciepło dostarcza energię cieplną do ogrzewanych obiektów z wykorzystaniem infrastruktury wytwórczej, czyli źródeł ciepła i infrastruktury sieciowej tzw. systemu ciepłowniczego. Znaczna część energii cieplnej produkowana jest we własnych źródłach ciepła, co jest możliwe dzięki przeprowadzonej konsolidacji przedsiębiorstw wytwórczych oraz dystrybucyjnych. W strukturach Spółki funkcjonują elektrociepłownie, ciepłownie i lokalne kotłownie o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej blisko 1,5 GWt i mocy elektrycznej 300 MWe. Pozostała część energii cieplnej pozyskiwana jest od stałych dostawców. 

 

 

Na infrastrukturę sieciową TAURON Ciepło składa się 41 sieci ciepłowniczych o łącznej długości 1084 km, z czego 914 km sieci stanowi własność Spółki, a 170 km to sieci obce przez nią obsługiwane. Odbiorcami ciepła jest ponad 3,8 tys. klientów, co przekłada się na około 10 000 różnego rodzaju ogrzewanych obiektów. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne jednostek gminnych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz obiekty użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, przemysłowe itp. Wartym podkreślenia jest fakt, że klientami TAURON Ciepło są zarówno największe w regionie spółdzielnie mieszkaniowe, zamawiające po kilkadziesiąt MW mocy zamówionej, jak i odbiorcy indywidualni zamawiający od kilku do kilkunastu kW mocy. 


Na koniec grudnia 2012 r. łączna moc zamówiona przez klientów w TAURON Ciepło osiągnęła poziom 2 024 MW, a ilość sprzedanej energii cieplnej za ubiegły rok wyniosła 13 139 396 GJ. Osiągane dobre wyniki poziomu mocy zamówionej wynikają głównie ze skutecznej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, lepszej efektywności działania oraz uzyskania znaczących synergii w wyniku konsolidacji spółek ciepłowniczych w ramach budowania Obszaru Ciepło w łańcuchu wartości Grupy TAURON. 

 

 

Integracja spółek dystrybucyjnych i wytwórczych w TAURON Ciepło zapewnia lepszą kontrolę nad procesem wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepła. Wpływa na dynamiczny rozwój Grupy, która prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Spółka inwestuje w technologie niskoemisyjne, które gwarantują efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo ekologiczne. Prowadzone inwestycje związane z odtworzeniem i budową nowych źródeł energii, a także rozbudową sieci dystrybucyjnej, w pełni odpowiadają tym zasadom. W zakładach wytwarzania prowadzone są poważne inwestycje, związane z odtwarzaniem mocy wytwórczych w kogeneracji. Największa realizowana jest w Tychach, gdzie odbywa się inwestycja pn. Budowa nowych mocy w kogeneracji (50 MW), wynikająca z konieczności dostosowania źródła do nowych, zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 roku. W pierwszym etapie zakończono przebudowę kotła bloku BC-35 wraz z instalacją podawania biomasy, który spala w 100% biomasę, oraz zabudowę kotła rusztowego WR40. Drugi etap inwestycji obejmuje budowę bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Moc znamionowa bloku wynosi 58 MWe, natomiast maksymalna moc ciepłownicza 86 MWt. Co ważne, nowobudowany blok BC-50 będzie charakteryzować się bardzo wysoką, ponad 90% sprawnością kotła, co przyczyni się do dalszej poprawy wskaźników ekologicznych. Rozwiązania techniczne będą spełniały wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) i zapewnią ciągłość pracy elektrociepłowni w perspektywie najbliższych 30 lat. Przyjęte rozwiązania techniczne pozwolą na ograniczenie emisji SO2, NOx, pyłów i CO2 oraz na wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z większą efektywnością. Wyposażony w najnowocześniejsze instalacje, ograniczające do minimum emisję gazów i pyłów do atmosfery, ZW Tychy dostarczać będzie energię elektryczną do krajowego systemu energetycznego i ciepło dla 130 tysięcznego miasta. Kolejna ważna w tym obszarze inwestycja to budowa turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego w ZW Nowa o mocy 50 MW, który znacznie zwiększy efektywność wykorzystania mediów energetycznych, w tym energii elektrycznej i cieplnej. Inwestowanie w najnowocześniejsze, wysokosprawne technologie kogeneracyjne pozwala Spółce zmniejszyć emisje i bardziej efektywnie wykorzystać energię zawartą w różnego rodzaju paliwach. Innym flagowym projektem TAURON Ciepło będzie realizacja Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Głównym założeniem projektu jest wyeliminowanie obszarów o ponadnormatywnych przekroczeniach pyłów i substancji trujących poprzez likwidację indywidualnych palenisk domowych i przyłączenie do systemu ciepłowniczego, gdyż nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie klientom dostępu do wytworzonej efektywnie, ekonomicznie i ekologicznie energii.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski